REGULAMIN KONKURSU

„EKONOMICZNY TURNIEJ ANALIZY PRAWA ETAP”

 

Konkurs Ekonomiczny Turniej Analizy Prawa, zwany dalej Konkursem, prowadzony jest w ramach projektu edukacyjno-naukowego ETAP realizowanego przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

§1
CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest umożliwienie studentom uczelni wyższych zdobycia nowych umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomicznej analizy prawa. Założeniem Konkursu jest wybranie i nagrodzenie najlepszych prac zespołowych, a także wspieranie ich autorów na drodze do dalszego rozwoju.

§2
ORGANIZATOR KONKURSU

 Organizatorem konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Ekonomicznej Analizy Prawa SGH, Al. Niepodległości 162, 05-554 Warszawa, zwane dalej Organizatorem.

§3
ADRESACI KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów uczelni wyższych.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą̨ być́ wyłącznie osoby pełnoletnie oraz posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych.

§4

KOMITET KONKURSU

 1. Organizator powołuje Komitet Konkursu, który sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem Konkursu.
 2. Komitet Konkursu zapewnia realizację Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu i programem.
 3. Komitet Konkursu zrzesza zaproszonych przez Organizatora wybitnych ekspertów z zakresu ekonomicznej analizy prawa, kadrę̨ naukową, przedstawicieli głównych partnerów konkursu, przedstawicieli urzędów państwowych, instytucji międzynarodowych, zaproszonych przez Organizatora. W skład Komitetu Konkursu wchodzą̨ również̇ przedstawiciele Organizatora.
 4. Komitet Konkursu wszystkie decyzje podejmuje zwykłą większością̨ głosów. W kwestiach dyskwalifikacji Uczestników, decyzja w tej sprawie może być́ podejmowania w trybie obiegowym. Decyzja podjęta w trybie obiegowym jest ważna w przypadku, gdy wszyscy członkowie Komitetu Konkursu zostali zapoznani z zaistniałą sytuacją.
 5. Od decyzji Komitetu Konkursu każdy uczestnik ma prawo wnieść́ odwołanie w terminie 3 dni roboczych do Organizatora Konkursu. Odwołanie powinno być́ przekazane na adres poczty elektronicznej Organizatora.

§5
JURY

 1. Podczas każdego etapu Konkursu zostaje powołane jury, zwane dalej Jury Konkursu. Skład Jury Konkursu stanowić́ będą̨ przedstawiciele Komitetu Konkursu oraz partnerów.
 2. Jury Konkursu ocenia Prace zgodnie z zaleceniami autorów zadań́ oraz własnej wiedzy praktycznej i merytorycznej. Każdy członek Jury Konkursu wystawia własną ocenę̨ pracy w skali punktowej według wzorca przyjętego przez Komitet Konkursu. O pozycji rankingowej Pracy decyduje średnia arytmetyczna z ocen wystawionych Pracy przez poszczególnych członków Jury Konkursu.
 3. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji Jury Konkursu w terminie 3 dni roboczych. Odwołanie powinno być́ przekazane na adres poczty elektronicznej Organizatora. Na ustosunkowanie się̨ do zastrzeżeń́ Komitet Konkursu ma 5 dni roboczych.
 4. Protokół z przeprowadzonego etapu Konkursu zostaje zatwierdzony przez przedstawiciela Jury Konkursu po rozpoznaniu odwołań.

§6
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Praca powinna być́ zgłoszona do Konkursu przez zespół liczący dwóch Uczestników. Autorzy powinni w jednakowym stopniu uczestniczyć́ w tworzeniu koncepcji Projektu oraz jego opracowaniu. W przypadku zakwalifikowania Pracy powinna być́ ona zaprezentowana przez obu autorów podczas wszystkich etapów Konkursu.
 2. Na Konkurs można zgłaszać́ tylko oryginalne prace, co oznacza że Uczestnicy są̨ autorami zgłoszonej Pracy oraz samodzielnie prowadzą realizowane w jej ramach działania. W przypadku ujawnienia niesamodzielności Pracy danego zespołu, Komitet Konkursu zdecyduje o dyskwalifikacji całego zespołu.
 3. Uczestnicy zgłaszają̨ Prace, wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy i odsyłając go w terminie określonym w §6 art. 5.1 ust. b Regulaminu Konkursu. Zgłoszenie Pracy do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się̨ Uczestnika z Regulaminem, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 4. Konkurs będzie realizowany w trzech uczelniach wyższych w Polsce, tj. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Konkurs będzie bezpośrednio połączony z wykładami organizowanymi przed pierwszym etapem konkursu. Wykłady będą nieodłącznym elementem konkursu, ponieważ będą w swojej tematyce przybliżać tematykę Konkursu, z którą przyjdzie się zmierzyć uczestnikom przy rozwiązywaniu zadań konkursowych.

 

 1. Konkurs składać się będzie z niżej wymienionych etapów:

5.1. Etap I

 1. Etap I odbywa się korespondencyjnie i polega na napisaniu eseju tematycznego.
 2. Temat eseju zostaje opublikowany najpóźniej do 1 marca 2018 roku. Uczestnicy mogą przesyłać eseje od 8 marca 2018 roku do 26 marca 2018 roku. Przesłanie eseju w oznaczonym terminie jest warunkiem udziału w Konkursie.
 3. Esej powinien być przesłany razem z formularzem rejestracyjnym przy użyciu platformy elektronicznej udostępnionej przez Organizatora.
 4. Formularz zgłoszeniowy musi zawierać imiona, nazwiska oraz daty urodzenia obu członków zespołu, nazwę zespołu, nazwę uczelni. Nazwa zespołu nie może w żaden sposób być niezgodna z przepisami prawa oraz łamać zasad współżycia społecznego. Komitet Konkursu jest uprawniony do nakazania zmiany nazwy zespołu pod rygorem dyskwalifikacji.
 5. Na sprawdzenie oraz ocenę Pracy Jury Konkursu ma czas do3 kwietnia 2018 roku. Do końca tego dnia zostaną ogłoszone zespoły, które zakwalifikowały się do II etapu.

5.2. Etap II

 1. Etap II to kwalifikacje uczelniane odbywające się w Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 9-11 kwietnia 2018 r.
 2. Liczba zespołów zakwalifikowanych do etapu II na danej uczelni nie może przekraczać czterech. Organizator, po konsultacjach z zespołem, zastrzega sobie prawo do zmiany uczelni, na której dany zespół będzie przystępował do II etapu, w przypadku znaczących nierówności w liczbie zgłoszeń na poszczególnych uczelniach.
 3. Etap II składa się z części pisemnej oraz ustnej. Podczas części pisemnej uczestnicy mają 90 minut na zapoznanie się z zadaniem konkursowym oraz rozwiązanie go. Część ustna polega na prezentacji przez zespół rozwiązania problemu oraz skutków ekonomicznych, jakie przyniesie dana regulacja prawna. Etap II wygra jedna drużyna z każdej uczelni i to ona dostanie się do finału. Czas przeznaczony na prezentację to 7 minut. Po prezentacji następuje runda pytań od Jury Konkursu dotycząca treści prezentacji.
 4. 13 kwietnia 2018r. Jury Konkursu opublikuje wyniki etapu II i ogłosi zwycięzców w poszczególnych uczelniach.

5.3. Etap III

 1. Etap III to finał, podczas którego Uczestnicy otrzymają zadanie polegające na stworzeniu regulacji jako odpowiedź na określony problem. Etap III odbędzie się w Sejmie RP do 27 kwietnia 2018r.
 2. Głównym zadaniem każdego zespołu jest stworzenie regulacji w odpowiedzi na konkretny problem, a następnie przeprowadzenie oceny skutków stworzonej regulacji. W części ustnej dana drużyna negocjuje swoje rozwiązanie z Komitetem Konkursu, który przyjmie opozycyjne stanowisko.
 3. Każdy zespół będzie mieć 120 minut na część pisemną. Na część ustną przewidziano 20 minut. Na ocenę końcową będzie mieć wpływ merytoryczna wartość Pracy oraz wynik i przebieg negocjacji.
 4. 29 kwietnia 2018 roku Komitet Konkursu opublikuje wyniki etapu III oraz ogłosi zwycięski zespół.
 5. Zespół, który wygra otrzyma Nagrodę. Nagrodą będzie odpłatny staż u partnera Konkursu. Organizator zapewnia pośrednictwo przy zawarciu umowy z partnerem Konkursu.

§7
INFORMACJE DODATKOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.etap.edu.pl oraz obowiązuje do odwołania. W tym czasie Regulamin może ulec zmianie. Zmian w Regulaminie może dokonać Organizator w porozumieniu z Komitetem Konkursu. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.etap.edu.pl
 2. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, a także za działanie Internetu i związane z tym ewentualne nieprawidłowości w toku Konkursu.
 3. Wszelkie materiały związane z Konkursem i przekazane Jury przez Uczestników nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechnienia informacji o Projektach w prasie, w Internecie, w radio i telewizji lub w innych materiałach promocyjnych Konkursu.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o Uczestnikach Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, antenie radia, w Internecie oraz w telewizji.
 5. Przez zgłoszenie chęci udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na publikacje określone w punktach 3. i 4. powyżej, a także na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz w innych materiałach przekazanych Organizatorowi w związku z Konkursem.
 6. Informacje uzyskane od Uczestników Konkursu za pośrednictwem wypełnionego przez nich formularza zgłoszeniowego będą wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych, a ponadto do stworzenia bazy danych. Organizator (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) będzie administratorem Bazy Danych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 7. Zgodnie z art. 3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Baza Danych stanowi przedmiot prawa autorskiego należącego do Organizatora ( Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie).